Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i do czego służy?

15 mar, 2023 | Blog, Słowniczek pojęć geodezyjnych

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to dokument planistyczny określający zasady zagospodarowania danego obszaru, w tym przeznaczenie terenów, zasady zabudowy, zagospodarowania zieleni i infrastruktury technicznej.

MPZP jest narzędziem planowania przestrzennego, które służy do zapewnienia zrównoważonego rozwoju danego obszaru, czyli uwzględnienia potrzeb społecznych, gospodarczych i środowiskowych w sposób, który zapewni trwałe i harmonijne zagospodarowanie terenu.

MPZP jest obowiązkowy dla gmin w Polsce i jest jednym z najważniejszych dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Jest podstawą do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących inwestycji, budownictwa oraz udzielania pozwolenia na użytkowanie budynków. MPZP ma na celu zapewnienie przejrzystych i jasnych zasad planowania przestrzennego, co przyczynia się do zwiększenia jakości życia mieszkańców danego obszaru.