Czynności geodezyjne na budowie obejmują:

8 mar, 2023 | Blog, Geodezja w praktyce

  1. Zabezpieczenie terenu budowy – obejmuje wyznaczenie granic terenu inwestycji i zamarkowanie ich oznaczeń na gruncie.
  2. Wytyczenie elementów projektowych – wyznaczanie lokalizacji fundamentów budynków i budowli, przebiegu elementów sieci uzbrojenia terenu oraz innych obiektów zagospodarowania terenu na podstawie projektu i oznaczenie ich w terenie.
  3. Kontrola poziomów – sprawdzanie czy poziom fundamentów oraz poszczególnych kondygnacji jest zgodny z projektem.
  4. Kontrola pionów – sprawdzanie czy ściany budynku lub elementy innych obiektów wysokich są prostopadłe do poziomów i czy są zgodne z projektem.
  5. Inwentaryzacja powykonawcza – dokumentowanie stanu faktycznego budynku, sieci uzbrojenia terenu oraz innych obiektów zagospodarowania terenu po ich wybudowaniu.
  6. Pomiar powierzchni – określenie powierzchni budynków, lokali oraz innych obiektów budowlanych.