POMIARY OBJĘTOŚCI

Geodezyjne pomiary objętości mas ziemnych, magazynowanych materiałów budowlanych, monitorowanie postępu prac ziemnych i urobku kopalń, kontrola dostaw materiałów, obliczanie zapotrzebowania materiałowego do prac budowlanych.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

Nieodzownym elementem każdej inwestycji budowlanej jest analizowanie i kontrola objętości różnych materiałów i prac ziemnych na podstawie geodezyjnych pomiarów objętości. Pozwala to na weryfikację założeń projektowych, kontrolę wykonywanych prac ziemnych, kontrolę dostaw i zużycia materiałów budowlanych czy dokonywanie bilansów zrealizowanych prac w trakcie i po zakończeniu inwestycji. Geodezyjne pomiary objętości pomagają również w zwiększeniu efektywności planowania prac budowlanych, co ma kluczowe znaczenie przy kontrolowaniu i minimalizowaniu kosztów całości inwestycji.

Podczas planowania pomiarów objętości ważne jest dokonanie wyboru odpowiedniej metody pomiaru, dostosowanej do charakteru obiektu pomiaru i oczekiwanej dokładności wyników. Pozwala to na zoptymalizowanie wykonania pomiarów objętości, mając na względzie: czas wykonania pomiaru, oczekiwaną dokładność wyników pomiaru, minimalizację kosztów pomiaru, oczekiwany sposób prezentacji wyników pomiaru.

W zależności od potrzeb naszych klientów oraz od charakteru terenu i obiektu pomiarów, pozyskiwanie danych geoprzestrzennych niezbędnych do wykonania pomiarów objętości wykonujemy metodami konwencjonalnymi, pomiarami batymetrycznymi, fotogrametrią lotniczą (dron) bądź dowolną kombinacją tych metod. Dokonując wyboru metody pomiaru staramy się w możliwie w najwyższym stopniu zaspokoić potrzebę naszych klientów przy jednoczesnej możliwej minimalizacji czasu i kosztu pomiaru. Wyniki pomiarów opracowujemy w formach i formatach dostosowanych do potrzeb i preferencji naszych klientów.

Poza opracowaniami dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanych, wykonujemy również pomiary objętości dla celów produkcji materiałów budowlanych (w tym w przemyśle wydobywczym) oraz ich magazynowania. Oferujemy zarówno jednorazowe pomiary objętości dla celów pojedynczych bilansów i rozliczeń, jak i okresowe kontrole i monitorowanie urobku, ilości wytwórczych i stanu magazynów.

WYZNACZENIE GRANIC NIERUCHOMOŚCI

Jakie znaczenie mają pomiary objętości w procesie budowlanym?

Jakie są metody pomiaru objętości ukształtowania terenu?