POMIARY
KONTROLNE

Pomiary kontrolne pionowości obiektów wysmukłych, ścian, szybów windowych, pomiary i monitoring odkształceń i przemieszczeń budowli inżynierskich, pomiary kontrolne suwnic.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

Geodezyjne pomiary kontrolne w procesie budowlanym wykonywane są w celu zapewnienia, że wznoszone obiekty są budowane zgodnie z projektem i spełniają wymagania techniczne. Pomiary te pozwalają na wykrycie ewentualnych błędów lub odchyleń od projektu i umożliwiają ich usunięcie na wczesnym etapie realizacji inwestycji, co pozwala uniknąć większych i droższych problemów na późniejszych etapach. Pomiary kontrolne wykonuje się również w ramach gwarancyjnego monitoringu przemieszczeń i odkształceń wzniesionego obiektu budowlanego, zwykle cyklicznie przez pewien okres po zakończeniu realizacji inwestycji. Przy planowaniu wykonywania pomiarów kontrolnych niezwykle istotnym jest dobór odpowiedniej metody i technologii pomiaru, aby zagwarantować jego efektywność oraz zapewnić optymalną dokładność jego wyników.

Przed przystąpieniem do pomiarów opracowujemy projekt pomiarów kontrolnych, w którym na podstawie charakterystyki obiektu i celu pomiarów określamy plan pomiarów mając na względzie osiągnięcie optymalnych wyników tych prac przy jednoczesnej minimalizacji czasu i kosztu ich realizacji.

W zależności od potrzeb naszych partnerów i nowych klientów, wykonujemy geodezyjne pomiary kontrolne zarówno przed, w trakcie jak i po realizacji inwestycji budowlanych, a w tym m.in.:

kontrola pionowości obiektów wysmukłych (wieże, maszty, kominy, silosy)

kontrola pionowości ścian budynków

kontrola pionowości szybów windowych

pomiary kontrolne suwnic

pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli hydrotechnicznych (jazy, zapory, śluzy, wały przeciwpowodziowe)

pomiary odkształceń i przemieszczeń murów oporowych

monitoring odkształceń i przemieszczeń obszarów kopalnianych

POMIARY KONTROLNE

Czym są geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych?