Co to jest uzbrojenie terenu?

15 mar, 2023 | Blog, Słowniczek pojęć geodezyjnych

Uzbrojenie terenu to zespół urządzeń i sieci technicznych, które są niezbędne do zagospodarowania terenu i umożliwienia jego użytkowania, takich jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, teletechniczne, drogowe i inne.

Uzbrojenie terenu jest niezbędne do realizacji inwestycji budowlanych oraz funkcjonowania już istniejących obiektów. Jest to element infrastruktury technicznej, który odpowiada za dostarczanie wody, energii, odprowadzanie ścieków oraz zapewnienie odpowiedniej komunikacji drogowej i teletechnicznej.

Uzbrojenie terenu jest ważnym elementem planowania przestrzennego i jest uwzględniane w dokumentach takich jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uzbrojenie terenu jest również regulowane przez przepisy prawa budowlanego, które określają wymagania techniczne i normy dotyczące poszczególnych sieci i urządzeń.