Jakie mogą być skutki projektowania z wykorzystaniem niewłaściwie opracowanej mapy do celów projektowych? Czy najniższa cena usługi to na pewno najtańsze rozwiązanie?

8 mar, 2023 | Blog, Budowa domu

Projektowanie z wykorzystaniem niewłaściwie opracowanej mapy może mieć różne negatywne skutki, w tym:

  1. Błędne decyzje projektowe: jeśli mapa zawiera błędne lub nieaktualne dane, biuro projektowe może na tej podstawie podejmować błędne decyzje, co może prowadzić do nieefektywnego lub niezgodnego z prawem projektu.
  2. Opóźnienia w projekcie: jeśli mapa jest nieaktualna lub nieprecyzyjna, biuro projektowe może potrzebować więcej czasu na jej poprawienie lub uzyskanie dodatkowych danych, co może opóźnić projekt.
  3. Dodatkowe koszty: jeśli mapa jest nieaktualna lub nieprecyzyjna, biuro projektowe może potrzebować więcej czasu i zasobów na jej poprawienie lub uzyskanie dodatkowych danych, co może generować dodatkowe koszty dla projektu.
  4. Konflikty z interesariuszami: jeśli mapa zawiera błędne dane lub jest nieprecyzyjna, projekt może nie odpowiadać potrzebom lub oczekiwaniom interesariuszy, co może prowadzić do konfliktów.
  5. Niezgodność z prawem: jeśli mapa jest nieaktualna lub nieprecyzyjna, projekt może nie spełniać wymogów prawnych, co może prowadzić do konieczności ponownego projektowania lub nawet do sankcji prawnych.

Dokonując wyboru wykonawcy usług geodezyjnych, poza ceną, warto zwrócić uwagę na takie czynniki jak zakres kompetencji, doświadczenie czy podejście do realizacji zleconych prac, ponieważ mogą one mieć istotny wpływ na koszt realizacji całości prac projektowych. Wybór najniższej ceny usługi bez uwzględnienia tych czynników może nieść za sobą zwiększenie ryzyka wystąpienia ww. problemów mogących istotnie wpłynąć na zwiększenie całościowych kosztów opracowania projektu.